PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

Wspólne Działanie – Klucz do Sukcesu!

Szanowni Państwo,

CEL PROJEKTU

Informujemy, iż z dniem 01 kwietnia 2022 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „WSPÓLNE DZIAŁANIE – KLUCZ DO SUKCESU! – kompleksowa rehabilitacja, dostępna dla osób z niepełnosprawnością słuchową”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr ZZO/000199/16/D zawartej w dniu 29 kwietnia 2022 r. oraz aneks nr 1 z dnia 10 maja 2023 r.

Projekt realizowany będzie w okresie: 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Celem projektu jest aktywizacja sensoryczno-fizyczna, podnoszenie sprawności psychofizycznych, poznawczych i samodzielności osób z niepełnosprawnością słuchową/sprzężoną w kompleksowym zakresie.

Prowadzona będzie rehabilitacja mająca na celu integrację, reintegrację osób z uszkodzonym słuchem w środowisko społeczne poprzez udzielanie pomocy w przystosowaniu się do wymagań, usuwanie barier, zapewnienie wsparcia specjalistów z różnych dziedzin, integrację – włączenie i zaakceptowanie osób z uszkodzonym słuchem (zwłaszcza tych, którzy posługują się językiem migowym jak i zniekształconą mową, mających problemy audytywno-werbalne w komunikacji z otoczeniem), jako równoprawnych członków społeczeństwa.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W RAMACH PROJEKTU?

W ramach projektu realizowany będzie kompleksowy program rehabilitacji społecznej. Wsparcie uzyskać można w 2 placówkach Oddziału, działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Realizowane będą:

 1. Rehabilitacja dorosłych osób niepełnosprawnych, prowadzona w specjalistycznej placówce – Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, przy al. Niepodległości 22/8 w Szczecinie. Gdzie dorosłe osoby niepełnosprawne mogą korzystać z następujących form wsparcia:
  1. Rehabilitacji indywidualnej prowadzonej przez specjalistów -tłumaczy języka migowego.
  2. Grupowego wsparcia psychologicznego.
  3. Kinezygerontoprofilaktyki.
  4. Aktywizacji sensoryczno-fizycznej poprzez usprawnianie motoryki małej i dużej.
  5. Treningu prawno-obywatelskiego.
  6. Treningu ekonomicznego.
  7. Indywidualnego poradnictwa prawnego.
  8. Rewalidacji obejmującej trening słuchowy, ćwiczenia artykulacyjno-głosowe i doskonalenie języka polskiego.
 2. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej prowadzona w 2 placówkach: Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia w SzczecinieSpecjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, przy ul. Jana z Kolna 24 B w Koszalinie.
  Działania na rzecz beneficjentów niepełnoletnich obejmują kompleksową rehabilitację według indywidualnie ułożonych planów działania, dostosowanych do potrzeb i możliwości beneficjenta, obejmujących następujące dziedziny (każdy beneficjent małoletni skorzysta z 4 form wsparcia): wsparcie pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne, fizjoterapia.
ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU

Beneficjentami projektu mogą być zarówno dzieci, młodzież i dorośli obu płci, charakteryzujący się jednoprofilową i wieloprofilową (sprzężoną) niepełnosprawnością, zamieszkujące teren województwa zachodniopomorskiego. Szczególny nacisk kładziemy na uczestnictwo osób z wadami słuchu i mowy.

Beneficjentami projektu mogą zostać osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona ważnym orzeczeniem, o którym mowa w artykule 1 i 3 ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776). Beneficjenci muszą przedłożyć organizatorowi orzeczenie.

Kwalifikacja do uczestnictwa w projekcie odbywa się na zasadzie rozmowy wstępnej z potencjalnymi beneficjentami (w przypadku osób niepełnoletnich z ich rodzicem/opiekunem prawnym) i obejmuje: przedstawienie założeń projektu, określenie przez organizatora warunków uczestnictwa w projekcie, określenia potrzeb beneficjenta w zakresie rehabilitacji. Rozmowy informujące o projekcie i kwalifikujące do udziału w nim osób dorosłych przeprowadzane będą z udziałem tłumaczy języka migowego.

Dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie do projektu jest Karta Beneficjenta Ostatecznego Projektu i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz ze zgodą na ujęcie danych w aplikacji Ewidencja Godzin Wsparcia prowadzonej przez PFRON. Projekt przewiduje tworzenie IPD dla każdej osoby niepełnosprawnej. IPD zależne będą od oczekiwań i predyspozycji danego beneficjenta (określenie planu działania dla danego beneficjenta poprzedzi rozmowa, która umożliwi określenie właściwego planu działań rehabilitacyjnych).

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do placówek Oddziału:

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, 70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (5 piętro)
 2. Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, 75-001 Koszalin, ul. Jana z Kolna 24 B

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać:

 • pod numerem telefonu 91 423 26 75
 • SMS/Whatsapp/Signal: 698 900 509,
 • email: biuro@pzg.szczecin.pl
 • osobiście w placówkach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY!

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content