WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

Kurs języka migowego

Serdecznie witam!

Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą kursów polskiego języka migowego. Nasze kursy prowadzi niesłyszący lektor tego języka; to wielki atut. Drugi atut naszych kursów, to fakt, iż prowadzone są wg standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Podczas zajęć poznamy świat ciszy i zaznajomimy się z Kulturą Głuchych. Sam PJM jest językiem wizualno-przestrzennym. Oznacza to, że podczas migania używamy rąk, całego ciała i mimiki oraz przestrzeni wokół nas. Język ten jest używany w codziennej komunikacji przez Głuchych w naszym kraju.

Podczas nauki zyskają Państwo praktyczne umiejętności komunikowania się z osobami niesłyszącymi w życiu codziennym, pracy i w urzędach.

Ofertę naszych kursów kierujemy do wszystkich, którzy chcą nauczyć się Polskiego Języka Migowego.

Podczas kursu otrzymają Państwo materiały multimedialne do nauki. Po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

Po ukończeniu kursu B2 będzie istniała możliwość otrzymania certyfikatu tłumacza języka migowego z Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie w Warszawie.

Koszt kursu na jednego uczestnika
wynosi 1400,00 zł.
Dofinansowanie nawet do 90% kosztów kursu!

Oferta kursów języka migowego na czterech poziomach realizowanego przez Polski Związek Głuchych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym ogólnym A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Czego się nauczysz?

Od zera do bohatera. Mówią, że pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy. Nie na naszych kursach. Podczas zajęć w przyjaznej atmosferze będziesz stopniowo rozwijał kompetencje komunikacyjne w polskim języku migowym, dzięki specjalnie zaprojektowanym jednostkom lekcyjnym.

Celem kursu jest rozwój u uczestników kompetencji komunikacyjnej w PJM dla poziomu podstawowego A1. Kursanci wezmą udział w wielu ćwiczeniach językowych rozwijających ich produktywność wypowiedzi na kanale wizualno-przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację to znaczy, że podczas nauki skupiamy się na wszystkich sprawnościach językowych poza czytaniem i pisaniem, ponieważ PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów w PJM. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy czyli polski język migowy.

 1. Lekcja: Cześć, nazywam się …

Uczestnik potrafił wykorzystać odpowiednią zasadę savoir-vivre Głuchych w zależności od sytuacji. Wie, jakie błędy można popełnić podczas zwracania uwagi osoby głuchej i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby komunikacja oparta na kanale wizualno-przestrzennym przebiegała swobodnie. Uczestnik potrafi rozpocząć i zakończyć rozmowę wykorzystując odpowiednią formę grzecznościową, przedstawić się w PJM tj. podać imię, zamigać czy jest osobą głuchą, słyszącą, słabosłyszącą, podać wiek, dzięki poznanym liczebnikom migowym w przedziale 0-99 i liczebnikom inkorporowanym dla lat w zakresie 1-9.

 1. Lekcja: Gdzie mieszkasz?

Uczestnik potrafi podać imię i nazwisko w PJM, zamigać gdzie mieszka uwzględniając miasto, nazwę ulicy i jej nr oraz miejsce pochodzenia. Potrafi zasygnalizować początek zajęć, przerwę w zajęciach i ich koniec. Potrafi zapytać o znaczenie znaku migowego. Kursant potrafi zapytać o podstawowe informacje wprowadzone
w trakcie dotychczas zrealizowanych jednostek lekcyjnych, dzięki ćwiczeniom poświęconym rodzajom pytań w PJM.

 1. Lekcja: Szkoła i praca

Uczestnik potrafi, wykorzystując formy grzecznościowe poprosić o wolniejsze miganie, powtórzenie, poinformować o niezrozumieniu lub zrozumieniu, poinformować o niedawnym rozpoczęciu nauki PJM. Potrafi zamigać o szkole do jakiej uczęszcza lub zawodzie jaki wykonuje odnosząc się do siebie jak i osób trzecich. Potrafi zaprzeczyć nieprawdziwej informacji lub potwierdzić jej trafność, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanych na cechy negacji i asercji w PJM.

 1. Lekcja: Rodzina

Uczestnik potrafi przedstawić swoją najbliższą rodzinę w PJM uwzględniając podstawowe informacje na ich temat oraz rozumie komunikaty skierowane w jego stronę pokrywające się zakresem tematycznym. Potrafi migać o osobach nieobecnych w jego otoczeniu, dzięki poznanej kategorii liczby i osoby w PJM, zaimków osobowych i funkcji przestrzeni migowej jaką jest nadawanie lokacji dla referentów obecnych
i nieobecnych.

 1. Lekcja: Bliskie mi osoby

Uczestnik potrafi migać o swojej bliższej i dalszej rodzinie, przyjaciołach, kolegach, osobach bliskich ich sercu. Potrafi zamigać i zrozumieć literowane za pomocą alfabetu palcowego słowa, dzięki poznanemu alfabetowi PJM, który stopniowo był wprowadzany w wyżej wymienionych jednostkach lekcyjnych. Kursant potrafi przedstawić przynależność osób i rzeczy, dzięki zaimkom dzierżawczym w PJM.

 1. Lekcja: Wygląd zewnętrzny w PJM

Uczestnik potrafi opisać wygląd zewnętrzny. Szczegółowość cech wyglądu dopełniają znaki (leksemy) określające kolory, rodzaje fryzur, klasyfikatory opisowe, które są ikonicznym wyrazem fizycznej cechy osoby lub rzeczy, do której się odnoszą (desygantu). Kursant potrafi poprawnie użyć PJM, dzięki analizie szyku zdania wizualnego.

 • Sprawdźmy się

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: prawda/fałsz, dopasuj tytuł do nagrania, odpowiedz na pytania do tekstu w PJM, dopasuj zdjęcie do tekstu w PJM, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: uporządkuj znaki tak, aby powstały sensowne zdania, uzupełnij zdanie właściwą formą czasownika kierunkowego lub zaimka dzierżawczego, w części poświęconej znakom migowym: wskaż znak niepasujący do reszty, dopasuj pytania do odpowiedzi, zamigaj uzupełnione schematy w zgodzie z lokacją w przestrzeni migowej, podaj poprawny wynik (liczebniki migowe w przedziale 1-99).

 1. Lekcja: Ciuchy

Uczestnik potrafi zamigać i zrozumieć w ramach interakcji z Głuchym komunikaty na żywo i w nagraniach dotyczące ubioru, stylów ubrań, wzorów. Szczegółowość cech ubrań dopełniają klasyfikatory kształtu i rozmiaru oraz niemanualne stopniowanie
w PJM. Kursant potrafi porównać wygląd i ubiór osób, wskazać podobieństwa
i różnice. Ponadto potrafi zamigać w co się ubierze w zależności od okazji. Potrafi przeprowadzić prostą rozmowę w sklepie odzieżowym lub obuwniczym nt cen towarów, rozmiaru, wzorów, kierunku gdzie znajduje się kasa lub przymierzalnia.

 1. Lekcja: Czas wolny

Uczestnik potrafi przedstawić w PJM sposoby spędzania czasu wolnego i obowiązki domowe. Potrafi wyrazić chęć/nie chęć i upodobanie/jego brak względem różnych aktywności. Dzięki czasownikom kierunkowym/uzgodnionym rozumie motywację modyfikacji znaku migowego wynikającą z liczby referentów i ich lokacji w przestrzeni migowej. Kursant potrafi zadawać pytania, dzięki poznanym pytajnikom w PJM.

 1. Lekcja: Cechy charakteru

Uczestnik potrafi zamigać i zrozumieć opis cech charakteru. Dzięki zdaniom współrzędnym łącznym, rozłącznym i przeciwstawnym w PJM potrafi porównać osoby, wskazać podobieństwa i różnice w cechach osobowości. Potrafi opisać cechy charakteru osób wykonujących różne zawody.

 1. Lekcja: Świat w migach

Uczestnik potrafi, dzięki zadaniom językowym ukierunkowanym na funkcję topograficzną przestrzeni migowej opisać i zrozumieć w PJM położenie kontynentów na Ziemi, położenie Polski w Europie w odniesieniu do sąsiadujących państw. Wprowadzenie liczebników migowych w zakresie 100-999 w niniejszej jednostce lekcyjnej daje możliwość na komunikację w PJM, w której kursant potrafi poinformować o wycieczkach pieszych, rowerowych z uwzględnieniem trasy i liczby kilometrów.

 1. Lekcja: Polska w znakach PJM

Uczestnik potrafi przedstawić krajobraz Polski dla poszczególnych jej obszarów uwzględniając znaki migowe dla większych polskich miast. Potrafi prowadzić dyskusję nt miejsc w Polsce wartych jego zdaniem odwiedzenia. Innymi słowy wie jak zarekomendować i odradzić wizytę określonych miejsc w Polsce.

 1. Lekcja: Plan dnia i tygodnia

Uczestnik potrafi opowiedzieć w PJM plan swojego dnia uwzględniając aktywności dnia codziennego tj. higienę osobistą, rodzaje posiłków, obowiązki, przyjemności. Kursant potrafi podać godziny i pory dnia realizacji tych czynności, dzięki poznanym liczebnikom inkorporowanym dla godzin w PJM oraz zrozumieć tekst migowy, który dotyczy tego tematu. Kursant potrafi również zamigać i zrozumieć plan tygodnia, dzięki wprowadzonym znakom migowym dla dni tygodnia i funkcji linii czasu obrazującej aktywności o charakterze cyklicznym.

 • Sprawdźmy się

Jest to kolejna jednostka lekcyjna poświęcona ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym uczestników, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: prawda/fałsz, odpowiedz na pytania do tekstu w PJM, uporządkuj dialog w spójną całość, wskaż drogę jaką przebył bohater nagrania, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: stwórz pytania do tekstu, uzupełnij zdanie właściwą formą czasownika kierunkowego, w części poświęconej znakom migowym: wskaż znak niepasujący do reszty, uzupełnij tekst właściwym znakiem migowym spośród podanych, przetłumacz tekst z języka polskiego na PJM i odwrotnie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym ogólnym A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Czego się nauczysz?

Uczący się po zakończonym kursie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego[1].

 1. Lekcja: W domu najlepiej

Uczestnik potrafił opisać dom w jakim mieszka uwzględniając liczbę pięter, części domu i rodzaj tworzyw z jakich jest wykonany. Szczegółowość cech fizycznych domu dopełniają klasyfikatory opisowe koncentrujące się wokół poszczególnych obiektów składających się na całość miejsca zamieszkania. Dzięki funkcji topograficznej przestrzeni migowej uczestnik potrafi w przejrzysty sposób zamigać wygląd domu, a tym samym rozumieć wypowiedzi kierowane do niego.

 1. Lekcja: Moje okolice

Uczestnik potrafi zamigać o miejscu zamieszkania uwzględniając informację czy jest to miasto, jego centrum lub przedmieścia, mała miejscowość bądź wieś. W wypowiedzi Uczący się potrafi wskazać rodzaj budynku mieszkalnego, posiadanie windy, liczbę pokoi, garażu czy parkingu. Ponadto potrafi polecić lub odradzić nocleg w drogim hotelu oraz sporządzić ogłoszenie w PJM o wynajmie, sprzedaży lub kupnie domu, mieszkaniu bądź działki uwzględniając jednostki miary powierzchni inwestycji, lokalizację, cenę, media i kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub sms. Uczący się poznaje liczebniki zwykłe w przedziale: 1000-900 000.

 1. Lekcja: Zapraszam do środka

Uczestnik potrafi opowiedzieć w PJM o układzie pomieszczeń w budynku, tym samym ćwiczy zdolność przestrzennego tworzenia wypowiedzi migowych. Potrafi nazwać poszczególne pokoje uwzględniając informację o ich kształcie, powierzchni czy połączeniu z innym pokojem. Uczący się potrafi oprowadzić w PJM po swoim mieszkaniu lub domu, zarekomendować dzielnicę miasta, w której warto jego zdaniem zamieszkać, podeprzeć wypowiedź logicznymi argumentami oraz przeprowadzić negocjacje ceny sprzedaży mieszkania.

 1. Lekcja: Pozwól, że Cię oprowadzę

Uczestnik rozumie i zamiga na temat wyposażenia pokoi: salonu, sypialni, pokoju dziecka, przedpokoju i garderoby. Poznaje nazwy mebli w PJM występujących w tych pomieszczeniach. Dzięki funkcji przyimkowej przestrzeni migowej Uczący się potrafi w przejrzysty i precyzyjny sposób zamigać wygląd pokoi wraz z wyposażeniem i ustawieniem obiektów. Poznaje spójniki w PJM, dzięki którym jego wypowiedzi stają się coraz bardziej złożone.

 1. Lekcja: Zapraszam do kuchni i łazienki

Uczestnik rozumie i zamiga na temat kuchni i łazienki, dzięki poznanym znakom migowym dla ich wyposażenia. Uczący się poznaje czasowniki modalne, dzięki którym potrafi wyrazić w PJM konieczność, powinność, możliwość, potrzebę lub chęć.

 • Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: dopasowanie właściwego obrazka lub schematu pasującego do treści w PJM prezentowanych w nagraniu, wskazanie zdań prawdziwych i poprawienie fałszywych na podstawie dłuższej wypowiedzi w PJM, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: uporządkuj znaki tak, aby powstały sensowne zdania, uzupełnij zdanie właściwym spójnikiem lub czasownikiem modalnym, w części poświęconej znakom migowym: wskaż znak niepasujący do reszty, dopasuj nagranie w PJM do obrazka.

 1. Lekcja: Migiem po mieście

Uczestnik potrafi zamigać o obowiązkach dnia codziennego, które realizuje poza domem w takich miejscach jak bank, poczta, sklep spożywczy, szpital czy urząd. Uczący się potrafi zapytać o pomoc na przykład: w wypełnieniu wniosku o nowy dowód osobisty lub nową kartę kredytową z powodu utraty terminu ważności dokumentów. Potrafi poprosić o wyznaczenie wizyty u lekarza i zamigać o ogólnym stanie zdrowia. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na temat zakupu biletów do kina, w której uwzględnia tytuł filmu, numer rzędu i siedzenia. Poznaje często używane zwroty w PJM dla określonych sytuacji komunikacyjnych.

 1. Lekcja: Jak trafić do PZG?

Uczestnik potrafi wskazać drogę do miejsca docelowego, wytłumaczyć najlepszą trasę lub samemu o nią zapytać i upewnić się czy dobrze zrozumiał. Potrafi wskazać ważne miejsca w mieście, potrafi zasygnalizować o potrzebie pomocy w razie zgubienia się, poinformować o tym, że jest pierwszy raz w mieście i potrzebuje podwiezienia lub zaprowadzenia do miejsca docelowego.

 1. Lekcja: Miasto czy wieś?

Uczestnik rozumie i zamiga na temat życia w mieście i na wsi. Potrafi przedstawić zalety i wady wynikające z cech charakterystycznych miejsca zamieszkania. Potrafi podeprzeć wypowiedź argumentami i zaznaczyć, że się z czymś zgadza lub nie. Poznaje przeciwieństwa w PJM wraz z wariantami znaków migowych dla różnych obiektów.

 1. Lekcja: Środki transportu miejskiego

Uczestnik potrafi zapytać o rodzaj transportu miejskiego jakim najlepiej dojedzie do miejsca docelowego, rodzaj biletu tj. normalny, ulgowy, w jedną stronę, dwie strony, liczbę przystanków i/lub przesiadek.  Ponadto potrafi zapytać o godzinę wyjazdu i przyjazdu pociągu/autokaru, wylotu i przylotu samolotu, zapytać się pracownika biura turystycznego o znajomość PJM lub poprosić o możliwość sprowadzenia tłumacza języka migowego. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na temat wakacyjnego wyjazdu w ramach wycieczki All-inclusive. Poznaje często używane zwroty w PJM dla określonych sytuacji komunikacyjnych i liczebniki inkorporowane dla środków transportu komunikacji miejskiej i pokoi w PJM.

 1. Lekcja: Pomigajmy o szkole

Uczestnik rozumie i zamiga na temat rodzajów placówek oświatowych, planie lekcji z uwzględnieniem przedmiotów szkolnych i godzin trwania zajęć oraz swojej drodze edukacyjnej. Uczący się potrafi zapytać o przedmioty na egzaminach maturalnych i ich rodzaj tj. pisemny, ustny/w języku migowym oraz o plany po zakończeniu edukacji na poziomie średnim. Poznaje liczebniki porządkowe w PJM.

 1. Lekcja: Pierwszy dzień w nowej szkole

Uczestnik rozumie wypowiedzi migowe o tematyce organizacji procesu kształcenia, które dotyczą planów zajęć, przerw w nauce związanych z feriami zimowymi, świętami, wycieczkami szkolnymi zaplanowanymi na poszczególne miesiące roku, potrzebnych przyborów szkolnych wykorzystywanych podczas lekcji. Uczący się potrafi zamigać plan wycieczki szkolnej, w którym uwzględni termin wycieczki, maksymalną liczbę miejsc, liczbę wychowawców, nocleg w hotelu, warunki przejazdu i cenę biletów do różnych ośrodków kultury. Uczący się poznaje miesiące w PJM i liczebniki inkorporowane dla waluty w złotówkach.

 1. Lekcja: Zebranie szkolne

Uczestnik rozumie i zamiga na temat zebrania szkolnego uwzględniając role komunikacyjne rodzica, dziecka, ucznia i nauczyciela wychowawcy. Uczący się potrafi pochwalić dziecko za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysoką średnią, uczestnictwo w olimpiadach naukowych. Potrafi również wyrazić niezadowolenie za słabe wyniki w nauce, niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli i pozostałych uczniów, niską średnią, wagary i ucieczki z lekcji, bójki i palenie papierosów podczas przerw. Uczący się poznaje liczebniki inkorporowane dla zdobytych miejsc i ocen w PJM.

 • Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: uporządkowanie części dialogu w spójną, logiczną całość, wskazanie poprawnej odpowiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: wskazanie znaku migowego, który  nie pasuje do reszty, w części poświęconej znakom migowym: łączenie par przeciwieństw, uzupełnienie luk w dialogu znakami migowymi we właściwym  kontekście.

 1. Lekcja: Pogoda w PJM

Uczestnik potrafi opisać i porównać w PJM warunki pogodowe dla każdej z pór roku w Polsce. Potrafi również opowiedzieć o czynnościach związanych z porami roku, prowadzić dyskusję na temat najbardziej lubianej z nich, wykorzystując przy tym przysłówki częstotliwości: zawsze, często, czasami/rzadko, nigdy/wcale.

 1. Lekcja: Zwierzęta w PJM

Uczestnik rozumie i zamiga na temat zwierząt domowych i dzikich, występujących w ich naturalnym środowisku lub ZOO oraz o czynnościach związanych z ich codziennymi potrzebami. Uczący się poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie teraźniejszym, w tym linię czasu przed ciałem nadawcy, która służy między innymi do wyrażania czynności
o charakterze cyklicznym. Ponadto uczestnik poznaje liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat w znaczeniu czasu trwania.

 1. Lekcja: Państwa w PJM

Uczestnik potrafi poinformować w PJM o wydarzeniach z obszaru kultury Głuchych, które mają miejsce w różnych państwach Świata tj. konferencjach, konkursie Miss i Mister Deaf, Deaflimpics i  Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Głuchych. Uczący się potrafi zaprosić znajomych i kolegów na mecz piłkarski jak również wyrazić pomyłkę związaną z kupnem biletu lotniczego do innego kraju. Uczący się poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie przyszłym, w tym linię czasu nad ramieniem nadawcy. Ponadto poznaje liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat dla czasu przyszłego.

 1. Lekcja: Gdzie to ja nie byłem

Uczestnik potrafi zamigać na temat Uniwersytetu Gallaudeta i wyjaśnić, dlaczego ta uczelnia zajmuje wyjątkowe miejsce w Kulturze Głuchych. Potrafi opowiedzieć w PJM o przygodach jakie wydarzyły się podczas wyprawy motocyklowej po Afryce jak i o wyborze restauracji serwującej kuchnię całego Świata. Uczestnik poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie przeszłym oraz liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat dla czasu przeszłego.

 • Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: dopasowanie właściwego obrazka do treści w PJM prezentowanych w nagraniu, wskazanie zdań prawdziwych i poprawienie fałszywych na podstawie dłuższej wypowiedzi w PJM, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: przetłumacz tekst na polski język migowy, przetłumacz film w PJM na język polski, w części poświęconej znakom migowym: dopasuj właściwy znak migowy do obrazka, wskaż znak, który nie pasuje do reszty.

UWAGA!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, poz. 687) informujemy, że osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośrednio kontakt z osobą uprawnioną mogą składać wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do właściwego wg miejsca zamieszkania Oddziału PFRON.
PEŁNE INFORMACJE NA STRONIE ►

Wzory wniosków o dofinansowanie określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2012 r., poz. 687).

Wzór wniosku osoby uprawnionej o dofinansowanie

Wzór wniosku członka rodziny osoby uprawnionej o dofinansowanie

Wzór wniosku osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną o dofinansowanie

Serdecznie zapraszamy

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content