PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

Kurs języka migowego

Serdecznie witam!

Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą kursów polskiego języka migowego. Nasze kursy prowadzi niesłyszący lektor tego języka; to wielki atut. Drugi atut naszych kursów, to fakt, iż prowadzone są wg standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Podczas zajęć poznamy świat ciszy i zaznajomimy się z Kulturą Głuchych. Sam PJM jest językiem wizualno-przestrzennym. Oznacza to, że podczas migania używamy rąk, całego ciała i mimiki oraz przestrzeni wokół nas. Język ten jest używany w codziennej komunikacji przez Głuchych w naszym kraju.

Podczas nauki zyskają Państwo praktyczne umiejętności komunikowania się z osobami niesłyszącymi w życiu codziennym, pracy i w urzędach.

Ofertę naszych kursów kierujemy do wszystkich, którzy chcą nauczyć się Polskiego Języka Migowego.

Podczas kursu otrzymają Państwo materiały multimedialne do nauki. Po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

Po ukończeniu kursu B2 będzie istniała możliwość otrzymania certyfikatu tłumacza języka migowego z Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie w Warszawie.

Koszt kursu na jednego uczestnika
wynosi 1400,00 zł.
Dofinansowanie nawet do 90% kosztów kursu!

Oferta kursów języka migowego na czterech poziomach realizowanego przez Polski Związek Głuchych.

Cena: 1400 zł, liczba godzin dydaktycznych: 90 h

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym ogólnym A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Czego się nauczysz?

Od zera do bohatera. Mówią, że pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy. Nie na naszych kursach. Podczas zajęć w przyjaznej atmosferze będziesz stopniowo rozwijał kompetencje komunikacyjne w polskim języku migowym, dzięki specjalnie zaprojektowanym jednostkom lekcyjnym.

Celem kursu jest rozwój u uczestników kompetencji komunikacyjnej w PJM dla poziomu podstawowego A1. Kursanci wezmą udział w wielu ćwiczeniach językowych rozwijających ich produktywność wypowiedzi na kanale wizualno-przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację to znaczy, że podczas nauki skupiamy się na wszystkich sprawnościach językowych poza czytaniem i pisaniem, ponieważ PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów w PJM. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy czyli polski język migowy.

 1. Lekcja: Cześć, nazywam się …

Uczestnik potrafił wykorzystać odpowiednią zasadę savoir-vivre Głuchych w zależności od sytuacji. Wie, jakie błędy można popełnić podczas zwracania uwagi osoby głuchej i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby komunikacja oparta na kanale wizualno-przestrzennym przebiegała swobodnie. Uczestnik potrafi rozpocząć i zakończyć rozmowę wykorzystując odpowiednią formę grzecznościową, przedstawić się w PJM tj. podać imię, zamigać czy jest osobą głuchą, słyszącą, słabosłyszącą, podać wiek, dzięki poznanym liczebnikom migowym w przedziale 0-99 i liczebnikom inkorporowanym dla lat w zakresie 1-9.

 1. Lekcja: Gdzie mieszkasz?

Uczestnik potrafi podać imię i nazwisko w PJM, zamigać gdzie mieszka uwzględniając miasto, nazwę ulicy i jej nr oraz miejsce pochodzenia. Potrafi zasygnalizować początek zajęć, przerwę w zajęciach i ich koniec. Potrafi zapytać o znaczenie znaku migowego. Kursant potrafi zapytać o podstawowe informacje wprowadzone
w trakcie dotychczas zrealizowanych jednostek lekcyjnych, dzięki ćwiczeniom poświęconym rodzajom pytań w PJM.

 1. Lekcja: Szkoła i praca

Uczestnik potrafi, wykorzystując formy grzecznościowe poprosić o wolniejsze miganie, powtórzenie, poinformować o niezrozumieniu lub zrozumieniu, poinformować o niedawnym rozpoczęciu nauki PJM. Potrafi zamigać o szkole do jakiej uczęszcza lub zawodzie jaki wykonuje odnosząc się do siebie jak i osób trzecich. Potrafi zaprzeczyć nieprawdziwej informacji lub potwierdzić jej trafność, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanych na cechy negacji i asercji w PJM.

 1. Lekcja: Rodzina

Uczestnik potrafi przedstawić swoją najbliższą rodzinę w PJM uwzględniając podstawowe informacje na ich temat oraz rozumie komunikaty skierowane w jego stronę pokrywające się zakresem tematycznym. Potrafi migać o osobach nieobecnych w jego otoczeniu, dzięki poznanej kategorii liczby i osoby w PJM, zaimków osobowych i funkcji przestrzeni migowej jaką jest nadawanie lokacji dla referentów obecnych
i nieobecnych.

 1. Lekcja: Bliskie mi osoby

Uczestnik potrafi migać o swojej bliższej i dalszej rodzinie, przyjaciołach, kolegach, osobach bliskich ich sercu. Potrafi zamigać i zrozumieć literowane za pomocą alfabetu palcowego słowa, dzięki poznanemu alfabetowi PJM, który stopniowo był wprowadzany w wyżej wymienionych jednostkach lekcyjnych. Kursant potrafi przedstawić przynależność osób i rzeczy, dzięki zaimkom dzierżawczym w PJM.

 1. Lekcja: Wygląd zewnętrzny w PJM

Uczestnik potrafi opisać wygląd zewnętrzny. Szczegółowość cech wyglądu dopełniają znaki (leksemy) określające kolory, rodzaje fryzur, klasyfikatory opisowe, które są ikonicznym wyrazem fizycznej cechy osoby lub rzeczy, do której się odnoszą (desygantu). Kursant potrafi poprawnie użyć PJM, dzięki analizie szyku zdania wizualnego.

 • Sprawdźmy się

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: prawda/fałsz, dopasuj tytuł do nagrania, odpowiedz na pytania do tekstu w PJM, dopasuj zdjęcie do tekstu w PJM, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: uporządkuj znaki tak, aby powstały sensowne zdania, uzupełnij zdanie właściwą formą czasownika kierunkowego lub zaimka dzierżawczego, w części poświęconej znakom migowym: wskaż znak niepasujący do reszty, dopasuj pytania do odpowiedzi, zamigaj uzupełnione schematy w zgodzie z lokacją w przestrzeni migowej, podaj poprawny wynik (liczebniki migowe w przedziale 1-99).

 1. Lekcja: Ciuchy

Uczestnik potrafi zamigać i zrozumieć w ramach interakcji z Głuchym komunikaty na żywo i w nagraniach dotyczące ubioru, stylów ubrań, wzorów. Szczegółowość cech ubrań dopełniają klasyfikatory kształtu i rozmiaru oraz niemanualne stopniowanie
w PJM. Kursant potrafi porównać wygląd i ubiór osób, wskazać podobieństwa
i różnice. Ponadto potrafi zamigać w co się ubierze w zależności od okazji. Potrafi przeprowadzić prostą rozmowę w sklepie odzieżowym lub obuwniczym nt cen towarów, rozmiaru, wzorów, kierunku gdzie znajduje się kasa lub przymierzalnia.

 1. Lekcja: Czas wolny

Uczestnik potrafi przedstawić w PJM sposoby spędzania czasu wolnego i obowiązki domowe. Potrafi wyrazić chęć/nie chęć i upodobanie/jego brak względem różnych aktywności. Dzięki czasownikom kierunkowym/uzgodnionym rozumie motywację modyfikacji znaku migowego wynikającą z liczby referentów i ich lokacji w przestrzeni migowej. Kursant potrafi zadawać pytania, dzięki poznanym pytajnikom w PJM.

 1. Lekcja: Cechy charakteru

Uczestnik potrafi zamigać i zrozumieć opis cech charakteru. Dzięki zdaniom współrzędnym łącznym, rozłącznym i przeciwstawnym w PJM potrafi porównać osoby, wskazać podobieństwa i różnice w cechach osobowości. Potrafi opisać cechy charakteru osób wykonujących różne zawody.

 1. Lekcja: Świat w migach

Uczestnik potrafi, dzięki zadaniom językowym ukierunkowanym na funkcję topograficzną przestrzeni migowej opisać i zrozumieć w PJM położenie kontynentów na Ziemi, położenie Polski w Europie w odniesieniu do sąsiadujących państw. Wprowadzenie liczebników migowych w zakresie 100-999 w niniejszej jednostce lekcyjnej daje możliwość na komunikację w PJM, w której kursant potrafi poinformować o wycieczkach pieszych, rowerowych z uwzględnieniem trasy i liczby kilometrów.

 1. Lekcja: Polska w znakach PJM

Uczestnik potrafi przedstawić krajobraz Polski dla poszczególnych jej obszarów uwzględniając znaki migowe dla większych polskich miast. Potrafi prowadzić dyskusję nt miejsc w Polsce wartych jego zdaniem odwiedzenia. Innymi słowy wie jak zarekomendować i odradzić wizytę określonych miejsc w Polsce.

 1. Lekcja: Plan dnia i tygodnia

Uczestnik potrafi opowiedzieć w PJM plan swojego dnia uwzględniając aktywności dnia codziennego tj. higienę osobistą, rodzaje posiłków, obowiązki, przyjemności. Kursant potrafi podać godziny i pory dnia realizacji tych czynności, dzięki poznanym liczebnikom inkorporowanym dla godzin w PJM oraz zrozumieć tekst migowy, który dotyczy tego tematu. Kursant potrafi również zamigać i zrozumieć plan tygodnia, dzięki wprowadzonym znakom migowym dla dni tygodnia i funkcji linii czasu obrazującej aktywności o charakterze cyklicznym.

 • Sprawdźmy się

Jest to kolejna jednostka lekcyjna poświęcona ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym uczestników, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: prawda/fałsz, odpowiedz na pytania do tekstu w PJM, uporządkuj dialog w spójną całość, wskaż drogę jaką przebył bohater nagrania, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: stwórz pytania do tekstu, uzupełnij zdanie właściwą formą czasownika kierunkowego, w części poświęconej znakom migowym: wskaż znak niepasujący do reszty, uzupełnij tekst właściwym znakiem migowym spośród podanych, przetłumacz tekst z języka polskiego na PJM i odwrotnie.

Cena: 1400 zł, liczba godzin dydaktycznych: 90 h

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym ogólnym A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Czego się nauczysz?

Uczący się po zakończonym kursie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego[1].

 1. Lekcja: W domu najlepiej

Uczestnik potrafił opisać dom w jakim mieszka uwzględniając liczbę pięter, części domu i rodzaj tworzyw z jakich jest wykonany. Szczegółowość cech fizycznych domu dopełniają klasyfikatory opisowe koncentrujące się wokół poszczególnych obiektów składających się na całość miejsca zamieszkania. Dzięki funkcji topograficznej przestrzeni migowej uczestnik potrafi w przejrzysty sposób zamigać wygląd domu, a tym samym rozumieć wypowiedzi kierowane do niego.

 1. Lekcja: Moje okolice

Uczestnik potrafi zamigać o miejscu zamieszkania uwzględniając informację czy jest to miasto, jego centrum lub przedmieścia, mała miejscowość bądź wieś. W wypowiedzi Uczący się potrafi wskazać rodzaj budynku mieszkalnego, posiadanie windy, liczbę pokoi, garażu czy parkingu. Ponadto potrafi polecić lub odradzić nocleg w drogim hotelu oraz sporządzić ogłoszenie w PJM o wynajmie, sprzedaży lub kupnie domu, mieszkaniu bądź działki uwzględniając jednostki miary powierzchni inwestycji, lokalizację, cenę, media i kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub sms. Uczący się poznaje liczebniki zwykłe w przedziale: 1000-900 000.

 1. Lekcja: Zapraszam do środka

Uczestnik potrafi opowiedzieć w PJM o układzie pomieszczeń w budynku, tym samym ćwiczy zdolność przestrzennego tworzenia wypowiedzi migowych. Potrafi nazwać poszczególne pokoje uwzględniając informację o ich kształcie, powierzchni czy połączeniu z innym pokojem. Uczący się potrafi oprowadzić w PJM po swoim mieszkaniu lub domu, zarekomendować dzielnicę miasta, w której warto jego zdaniem zamieszkać, podeprzeć wypowiedź logicznymi argumentami oraz przeprowadzić negocjacje ceny sprzedaży mieszkania.

 1. Lekcja: Pozwól, że Cię oprowadzę

Uczestnik rozumie i zamiga na temat wyposażenia pokoi: salonu, sypialni, pokoju dziecka, przedpokoju i garderoby. Poznaje nazwy mebli w PJM występujących w tych pomieszczeniach. Dzięki funkcji przyimkowej przestrzeni migowej Uczący się potrafi w przejrzysty i precyzyjny sposób zamigać wygląd pokoi wraz z wyposażeniem i ustawieniem obiektów. Poznaje spójniki w PJM, dzięki którym jego wypowiedzi stają się coraz bardziej złożone.

 1. Lekcja: Zapraszam do kuchni i łazienki

Uczestnik rozumie i zamiga na temat kuchni i łazienki, dzięki poznanym znakom migowym dla ich wyposażenia. Uczący się poznaje czasowniki modalne, dzięki którym potrafi wyrazić w PJM konieczność, powinność, możliwość, potrzebę lub chęć.

 • Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: dopasowanie właściwego obrazka lub schematu pasującego do treści w PJM prezentowanych w nagraniu, wskazanie zdań prawdziwych i poprawienie fałszywych na podstawie dłuższej wypowiedzi w PJM, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: uporządkuj znaki tak, aby powstały sensowne zdania, uzupełnij zdanie właściwym spójnikiem lub czasownikiem modalnym, w części poświęconej znakom migowym: wskaż znak niepasujący do reszty, dopasuj nagranie w PJM do obrazka.

 1. Lekcja: Migiem po mieście

Uczestnik potrafi zamigać o obowiązkach dnia codziennego, które realizuje poza domem w takich miejscach jak bank, poczta, sklep spożywczy, szpital czy urząd. Uczący się potrafi zapytać o pomoc na przykład: w wypełnieniu wniosku o nowy dowód osobisty lub nową kartę kredytową z powodu utraty terminu ważności dokumentów. Potrafi poprosić o wyznaczenie wizyty u lekarza i zamigać o ogólnym stanie zdrowia. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na temat zakupu biletów do kina, w której uwzględnia tytuł filmu, numer rzędu i siedzenia. Poznaje często używane zwroty w PJM dla określonych sytuacji komunikacyjnych.

 1. Lekcja: Jak trafić do PZG?

Uczestnik potrafi wskazać drogę do miejsca docelowego, wytłumaczyć najlepszą trasę lub samemu o nią zapytać i upewnić się czy dobrze zrozumiał. Potrafi wskazać ważne miejsca w mieście, potrafi zasygnalizować o potrzebie pomocy w razie zgubienia się, poinformować o tym, że jest pierwszy raz w mieście i potrzebuje podwiezienia lub zaprowadzenia do miejsca docelowego.

 1. Lekcja: Miasto czy wieś?

Uczestnik rozumie i zamiga na temat życia w mieście i na wsi. Potrafi przedstawić zalety i wady wynikające z cech charakterystycznych miejsca zamieszkania. Potrafi podeprzeć wypowiedź argumentami i zaznaczyć, że się z czymś zgadza lub nie. Poznaje przeciwieństwa w PJM wraz z wariantami znaków migowych dla różnych obiektów.

 1. Lekcja: Środki transportu miejskiego

Uczestnik potrafi zapytać o rodzaj transportu miejskiego jakim najlepiej dojedzie do miejsca docelowego, rodzaj biletu tj. normalny, ulgowy, w jedną stronę, dwie strony, liczbę przystanków i/lub przesiadek.  Ponadto potrafi zapytać o godzinę wyjazdu i przyjazdu pociągu/autokaru, wylotu i przylotu samolotu, zapytać się pracownika biura turystycznego o znajomość PJM lub poprosić o możliwość sprowadzenia tłumacza języka migowego. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na temat wakacyjnego wyjazdu w ramach wycieczki All-inclusive. Poznaje często używane zwroty w PJM dla określonych sytuacji komunikacyjnych i liczebniki inkorporowane dla środków transportu komunikacji miejskiej i pokoi w PJM.

 1. Lekcja: Pomigajmy o szkole

Uczestnik rozumie i zamiga na temat rodzajów placówek oświatowych, planie lekcji z uwzględnieniem przedmiotów szkolnych i godzin trwania zajęć oraz swojej drodze edukacyjnej. Uczący się potrafi zapytać o przedmioty na egzaminach maturalnych i ich rodzaj tj. pisemny, ustny/w języku migowym oraz o plany po zakończeniu edukacji na poziomie średnim. Poznaje liczebniki porządkowe w PJM.

 1. Lekcja: Pierwszy dzień w nowej szkole

Uczestnik rozumie wypowiedzi migowe o tematyce organizacji procesu kształcenia, które dotyczą planów zajęć, przerw w nauce związanych z feriami zimowymi, świętami, wycieczkami szkolnymi zaplanowanymi na poszczególne miesiące roku, potrzebnych przyborów szkolnych wykorzystywanych podczas lekcji. Uczący się potrafi zamigać plan wycieczki szkolnej, w którym uwzględni termin wycieczki, maksymalną liczbę miejsc, liczbę wychowawców, nocleg w hotelu, warunki przejazdu i cenę biletów do różnych ośrodków kultury. Uczący się poznaje miesiące w PJM i liczebniki inkorporowane dla waluty w złotówkach.

 1. Lekcja: Zebranie szkolne

Uczestnik rozumie i zamiga na temat zebrania szkolnego uwzględniając role komunikacyjne rodzica, dziecka, ucznia i nauczyciela wychowawcy. Uczący się potrafi pochwalić dziecko za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysoką średnią, uczestnictwo w olimpiadach naukowych. Potrafi również wyrazić niezadowolenie za słabe wyniki w nauce, niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli i pozostałych uczniów, niską średnią, wagary i ucieczki z lekcji, bójki i palenie papierosów podczas przerw. Uczący się poznaje liczebniki inkorporowane dla zdobytych miejsc i ocen w PJM.

 • Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: uporządkowanie części dialogu w spójną, logiczną całość, wskazanie poprawnej odpowiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: wskazanie znaku migowego, który  nie pasuje do reszty, w części poświęconej znakom migowym: łączenie par przeciwieństw, uzupełnienie luk w dialogu znakami migowymi we właściwym  kontekście.

 1. Lekcja: Pogoda w PJM

Uczestnik potrafi opisać i porównać w PJM warunki pogodowe dla każdej z pór roku w Polsce. Potrafi również opowiedzieć o czynnościach związanych z porami roku, prowadzić dyskusję na temat najbardziej lubianej z nich, wykorzystując przy tym przysłówki częstotliwości: zawsze, często, czasami/rzadko, nigdy/wcale.

 1. Lekcja: Zwierzęta w PJM

Uczestnik rozumie i zamiga na temat zwierząt domowych i dzikich, występujących w ich naturalnym środowisku lub ZOO oraz o czynnościach związanych z ich codziennymi potrzebami. Uczący się poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie teraźniejszym, w tym linię czasu przed ciałem nadawcy, która służy między innymi do wyrażania czynności
o charakterze cyklicznym. Ponadto uczestnik poznaje liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat w znaczeniu czasu trwania.

 1. Lekcja: Państwa w PJM

Uczestnik potrafi poinformować w PJM o wydarzeniach z obszaru kultury Głuchych, które mają miejsce w różnych państwach Świata tj. konferencjach, konkursie Miss i Mister Deaf, Deaflimpics i  Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Głuchych. Uczący się potrafi zaprosić znajomych i kolegów na mecz piłkarski jak również wyrazić pomyłkę związaną z kupnem biletu lotniczego do innego kraju. Uczący się poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie przyszłym, w tym linię czasu nad ramieniem nadawcy. Ponadto poznaje liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat dla czasu przyszłego.

 1. Lekcja: Gdzie to ja nie byłem

Uczestnik potrafi zamigać na temat Uniwersytetu Gallaudeta i wyjaśnić, dlaczego ta uczelnia zajmuje wyjątkowe miejsce w Kulturze Głuchych. Potrafi opowiedzieć w PJM o przygodach jakie wydarzyły się podczas wyprawy motocyklowej po Afryce jak i o wyborze restauracji serwującej kuchnię całego Świata. Uczestnik poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie przeszłym oraz liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat dla czasu przeszłego.

 • Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: dopasowanie właściwego obrazka do treści w PJM prezentowanych w nagraniu, wskazanie zdań prawdziwych i poprawienie fałszywych na podstawie dłuższej wypowiedzi w PJM, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: przetłumacz tekst na polski język migowy, przetłumacz film w PJM na język polski, w części poświęconej znakom migowym: dopasuj właściwy znak migowy do obrazka, wskaż znak, który nie pasuje do reszty.

Cena: 1400 zł, liczba godzin dydaktycznych: 90 h

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką polskiego języka migowego (PJM) na poziomie samodzielności B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Czego się nauczysz?

Uczący się po zakończonym kursie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, w których zaangażowany jest język migowy. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi migowe na tematy, które są jemu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany [1].

 1. Lekcja: Ach te przyjęcia

Uczestnik potrafił zrozumieć i opisać w PJM rodzaj przyjęcia z okazji urodzin, imienin, jubileuszu związanego z rocznicą małżeństwa lub wesela. Potrafi zamówić posiłek w restauracji wskazując na przystawkę, danie główne i deser, poprosić o rachunek i zapytać o preferowany sposób płatności. Potrafi zarekomendować dobrą restaurację lub potrawę jak również skrytykować danie. Potrafi zaprosić na wesele jak i zamigać na temat jego organizacji uwzględniając wybór miejsca, godziny ślubu i wesela, liczbę gości i wybór menu. Zna znaki migowe dla posiłków, napojów i smaków.

 1. Lekcja: Warzywa to samo zdrowie

Uczestnik potrafi zrozumieć i zamigać na temat zakupów w marketach i na rynku koncentrując się na warzywach, ich wadze, świeżości, promocjach, sposobach płatności itd. Uczestnik potrafi poprosić o zrobienie zakupów na podstawie listy, zapytać o promocje, poinformować o posiadaniu karty promocyjnej dla określonej zniżki wyrażonej w procentach, poprosić o paragon, torbę, poinformować o preferowanym sposobie płatności, złożyć reklamację na nieświeże warzywa i poprosić o zwrot pieniędzy. Ponadto potrafi doradzić w sprawie sprawdzenia towaru przed zakupem oraz przestrzec przed jedzeniem niedojrzałych lub nieświeżych warzyw. Zna znaki migowe dla warzyw, nazw marketów, jednostek wagi i liczebników inkorporowanych dla wagi wyrażonej w kilogramach.

 1. Lekcja: Owocowy raj

Uczestnik potrafi zrozumieć i zamigać na temat zakupów koncentrując się na owocach i ich jakości. Potrafi porównać zakupy online z ich tradycyjną formą. Potrafi argumentować swój wybór przedstawiając zalety i wady każdej z form zakupów.  Ponadto potrafi wyjaśnić jak dokonać zakupów w środowisku internetowym oraz jak dokonać płatności elektronicznej. Zna znaki migowe dla owoców i liczebników mnożnych w PJM.

 1. Lekcja: W sklepie spożywczym

Uczestnik potrafi zrozumieć i zamigać na temat zakupów w sklepach spożywczym i mięsnym. Potrafi poinformować jaki towar potrzebuje dodając informację o liczbie sztuk, wadze, jakości. Potrafi argumentować dlaczego nie jada mięsa, poinformować o ulubionym daniu i jego składnikach oraz podać przepis na jego wykonanie. Poznaje klasyfikatory dla ludzi w różnych sytuacjach, a dzięki ćwiczeniom wizualno-przestrzennym nabiera wprawy w ich rozumieniu i produkowaniu. Zna znaki migowe dla różnych artykułów spożywczych, mięs, ryb i rodzajów sklepów.

Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: uporządkowanie części opowiadania w spójną całość, dostosowanie odpowiedniej wersji streszczenia do opowiadania, uzupełnienie dialogów o wybraną wypowiedź migową, b) produktywne w części poświęconej znakom migowym: dopasowanie dialogów do znaków migowych reprezentujących określone miejsca, wskazanie znaku migowego, który nie pasuje do reszty, wskazanie i poprawienie błędów w zdaniach migowych, dopasowanie znaków migowych do ich definicji, w części poświęconej użyciu języka: dopasuj do siebie filmy odnoszące się klasyfikatorów, uzupełnij zdania poprawnym liczebnikiem inkorporowanym.

 1. Lekcja: Podstawowe sprawy urzędowe

Uczestnik potrafi zrozumieć i zamigać na temat podstawowych spraw urzędowych związanych z wydaniem dowodu tożsamości, uzyskaniem dofinansowania, założeniem działalności gospodarczej lub wyznaczeniem terminu ślubu. Uczący się potrafi zapytać
o lokalizację punktu obsługi klienta, a tam zasięgnąć informacji o pokoju, w którym może załatwić określoną sprawę. Potrafi zrozumieć i zamigać o procedurze złożenia wniosku
o dofinansowanie w ramach programu Rodzina 500+ lub o procedurze złożenia wniosku
o nowy dowód osobisty. Potrafi poinformować o zbliżającym się terminie ważności dokumentu oraz zapytać jak długo należy czekać na decyzję w sprawie wniosku. Potrafi wyznaczyć termin ślubu  w urzędzie stanu cywilnego, poinformować o przyjęciu nazwiska lub jego odmowie. Poznaje klasyfikatory dla środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego w różnych sytuacjach, a dzięki ćwiczeniom wizualno-przestrzennym nabiera wprawy w ich rozumieniu i produkowaniu. Zna znaki migowe dla rodzajów urzędów i dokumentów.

 1. Lekcja: Składki, umowy i dofinansowanie

Uczestnik potrafi zrozumieć i zamigać na temat prowadzenia działalności gospodarczej i obowiązków z niej wynikających wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dofinansowań do wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Uczący się potrafi argumentować za wyborem pracownika z niepełnosprawnością, zrozumieć i poinformować o możliwości dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON w zależności od stopnia niepełnosprawności. Potrafi wybrać odpowiedni rodzaj umowy do wykonywanej pracy, poinformować o tym czy umowa o pracę jest na czas określony  czy nieokreślony, oraz poinformować  o wysokości wynagrodzenia w stawkach netto i brutto. Potrafi zamigać na temat zalet wynikających z programu „mały ZUS” dla młodych firm i przedstawić argumentację za możliwością załatwienia spraw przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) uwzględniając informacje o warunkach jakie należy spełnić, aby korzystać z PUE oraz jakie sprawy mogą być przez PUE realizowane. Uczący się poznaje zdania warunkowe w PJM oraz klasyfikatory dla zwierząt w różnych sytuacjach, a dzięki ćwiczeniom wizualno-przestrzennym nabiera wprawy w ich rozumieniu i produkowaniu. Zna znaki migowe dla rodzajów umów, składek ZUS, dofinansowań, stopni niepełnosprawności.

 1. Lekcja: Głusi szukają pracy

Uczestnik potrafi zrozumieć i zamigać na temat zatrudnienia uwzględniając etapy poszukiwania pracy, tworzenia CV i spotkania z doradcą zawodowym. Uczący się potrafi zamigać o rodzaju pracy lub stażu, informując przy tym o wymiarze godzin pracy jakim jest zainteresowany. Potrafi zrozumieć i zamigać na temat CV uwzględniając doświadczenie zawodowe, edukację, ukończone kursy, języki obce i zainteresowania wskazując jednocześnie na okresy, w jakich dane działanie miało miejsce. Podczas rozmowy z doradcą zawodowym potrafi przedstawić swoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie, znajomość języków obcych wskazując na poziom zaawansowania. Potrafi wyraźnie zaznaczyć stanowisko  zgodnie ze swoimi potrzebami i upodobaniami wobec pracy z dala od miejsca zamieszkania, pracy zagranicą, w trybie weekendowym oraz pracy o charakterze zmianowym.  Potrafi przedstawić w PJM bariery jakie występują w obszarze zatrudnienia Głuchych w Polsce. Uczący się poznaje różne klasyfikatory z kategorii klasyfikatorów służących orzekaniu o ruchu i lokalizacji obiektów w różnych sytuacjach, a dzięki ćwiczeniom wizualno-przestrzennym nabiera wprawy w ich rozumieniu i produkowaniu. Zna znaki migowe dla poszczególnych województw i zawodów.

 1. Lekcja: Rozmowa kwalifikacyjna

Uczący się, będąc uczestnikiem rozmowy kwalifikacyjnej potrafi podać argumenty dotyczące wyboru firmy, w której ubiega się o zatrudnienie. Bierze udział w negocjacjach dotyczących rodzaju umowy, wysokości wynagrodzenia, wysokości stawek, premii. Podczas rozmowy ze specjalistą ds. kadr Uczący się potrafi zrozumieć i zamigać na temat aktualnych badań medycyny pracy, szkoleń BHP, wymiaru pracy i urlopu w zależności od tego czy pracownik jest osobą z niepełnosprawnością czy nie. Uczący się potrafi negocjować warunki pracy, wyrazić potrzebę korzystania ze sprzętu służbowego oraz wskazać zalety i wady wynikające z wykonywanej pracy, miejsca zatrudnienia i osób, z którymi pracuje.

Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: uporządkowanie części dialogu w spójną, logiczną całość, wskazanie poprawnej odpowiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru, b) produktywne w części poświęconej znakom migowym: uporządkuj znaki tak, aby powstały spójne, sensowne zdania w polskim języku migowym, wskaż znak, który nie pasuje do reszty, dopasuj nagranie w PJM do prezentowanych zdjęć, w części poświęconej użyciu języka: dopasuj do siebie filmy odnoszące się klasyfikatorów, wybierz poprawną odpowiedź, tak aby dialog łączył się w spójną całość.

 1. Lekcja: Głusi a służba zdrowia

Uczestnik potrafi zrozumieć i zamigać na temat służby zdrowia w kontakcie z głuchym pacjentem uwzględniając bariery komunikacyjne, w tym obecność tłumaczy języka migowego w placówkach służby zdrowia lub technologii pozwalającej na tłumaczenie z/na język migowy na odległość. Uczący się potrafi zamigać o ogólnym stanie zdrowia, zapytać się co robić w sytuacji zagrożenia życia, gdy ktoś jest nieprzytomny i/lub ma zawał, zapytać się kiedy przyjedzie pomoc oraz do którego szpitala pacjent jest transportowany. Potrafi zarejestrować się w przychodni lekarskiej uwzględniając wybór właściwego względem potrzeb lekarza, termin i godzinę wizyty. Potrafi poprosić o kontakt z rejestracją przez komunikatory internetowe oraz wyznaczyć wizytę z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Uczący się poznaje różne klasyfikatory kształtu i wymiaru służące orzekaniu o fizycznych właściwościach obiektów, a dzięki ćwiczeniom wizualno-przestrzennym nabiera wprawy w ich rozumieniu i produkowaniu. Zna znaki migowe dla rodzajów placówek służby zdrowia.

 1. Lekcja: Wizyta u lekarza rodzinnego

Uczestnik potrafi zrozumieć i zamigać na temat wizyty u lekarza rodzinnego, podczas której szczegółowo potrafi opisać stan zdrowia. Uczący się potrafi opisać w PJM dolegliwości związane z zapaleniem płuc, grypą, anginą, przeziębieniem czy zatruciem pokarmowym. Rozumie diagnozę i zalecenia lekarza związane z procesem leczenia. Potrafi poprosić o receptę  oraz o zwolnienie lekarskie na czas choroby.

 1. Lekcja: Lekarze specjaliści

Uczestnik potrafi zrozumieć i zamigać na temat prywatnej placówki służby zdrowia wskazując na specjalizacje lekarskie i zabiegi oferowane w placówce. Uczący się, będąc uczestnikiem wizyty u lekarza specjalisty potrafi wyrazić niepokój związany ze stanem zdrowia lub brakiem jego poprawy. Potrafi zrozumieć zalecenia kardiologa związane z nadciśnieniem tętniczym oraz lekami jakie musi zażywać w określonym przez lekarza czasie. Rozumie zalecenia ginekologa związane z prawidłowym przebiegiem ciąży jak i  wyrazić niepokój związany z określonymi dolegliwościami. Potrafi opisać kontuzję kolana u lekarza ortopedy, zrozumieć przebieg procesu leczenia z możliwością operacji oraz poinformować o potrzebie zwolnienia lekarskiego dla klubu sportowego na czas rekonwalescencji. Potrafi wyrazić potrzebę skierowania na rehabilitację. Uczący się poznaje klasyfikatory reprezentujące kształt dłoni trzymającej jakiś przedmiot, a dzięki ćwiczeniom wizualno-przestrzennym nabiera wprawy w ich rozumieniu i produkowaniu. Zna znaki migowe dla specjalizacji lekarskich, rodzajów zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych.

 1. Lekcja: W trosce o swoje zdrowie

Uczestnik potrafi zrozumieć i zamigać o procesie rehabilitacji i rodzajach zabiegów rehabilitacyjnych jak również o wizycie u stomatologa, podczas której Uczący się potrafi poinformować o bólu zęba, sprecyzować rodzaj bólu oraz przyczyny jego nasilenia. Potrafi poinformować o tym kiedy ból się rozpoczął, czy brano leki przeciwbólowe oraz jakie zabiegi stomatologiczne były wykonywane w przeszłości. Rozumie zalecenia stomatologa związane z higieną jamy ustnej, przyczyn próchnicy i krwawiących dziąseł. Uczący się potrafi poprosić o znieczulenie przed zabiegiem borowania lub usunięcia zęba i poinformować, że znieczulenie działa prawidłowo.

Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: uporządkowanie części dialogu w spójną, logiczną całość, wskazanie zdań prawdziwych i poprawienie fałszywych na podstawie dłuższej wypowiedzi w PJM, b) produktywne w części poświęconej znakom migowym: wskazanie znaku migowego, który  nie pasuje do reszty, dopasowanie znaku do zdjęcia, dopasowanie znaków migowych do ich definicji, w części poświęconej użyciu języka: dopasuj do siebie filmy odnoszące się klasyfikatorów, wybierz poprawną odpowiedź, tak aby dialog łączył się w spójną, logiczną całość, transformacje zdań migowych.

[1] https://www.ecml.at/Portals/1/mtp4/pro-sign/documents/PRO-Sign-global-scales-EN.pdf

UWAGA!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, poz. 687) informujemy, że osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośrednio kontakt z osobą uprawnioną mogą składać wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do właściwego wg miejsca zamieszkania Oddziału PFRON.
PEŁNE INFORMACJE NA STRONIE ►

Wzory wniosków o dofinansowanie określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2012 r., poz. 687).

Wzór wniosku osoby uprawnionej o dofinansowanie

Wzór wniosku członka rodziny osoby uprawnionej o dofinansowanie

Wzór wniosku osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną o dofinansowanie

Serdecznie zapraszamy

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content