Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski

Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • strona nie posiada znacznika obszaru tzw. landmarka dla treści głównej,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów,
 • brak audio deskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olgierd Koczorowski.
 • E-mail: o.koczorowski@pzg.szczecin.pl
 • Telefon: 605161467

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
 • Adres: Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, al. Niepodległości 22/8, 70-412 Szczecin
 • E-mail: biuro@pzg.szczecin.pl
 • Telefon: +48 91 423 26 75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poniżej zamieszczono wykaz budynków PZG OZ wraz z opisem ich dostępności architektonicznej oraz dodatkowymi informacjami.

 • Biuro i klub w Szczecinie, al. Niepodległości 22/8 (V piętro);
 • Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem im. Marii Góralówny  w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 19/1;
 • Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie, ul. Jana z Kolna 24b;
 • Klub w Stargardzie, ul. Szczecińska 17 – I piętro;
 • Koło Terenowe i klub w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 24;
 • Klub w Wałczu, ul. Okulickiego 32;
 • Klub w Sławnie, ul. Gen. Andersa 24.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Strona internetowa pracuje na platformie WordPress i posiada wtyczkę nazwie One Click Accessibility, która umożliwia włączyć lub kontrolować rozmiar czcionki, kontrast, podkreślenie linków, czytelne czcionki za pomocą paska narzędzi dostępności i można użyć za pomocą klawiatury.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po  serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie  są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz  formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content