PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski

Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • strona nie posiada znacznika obszaru tzw. landmarka dla treści głównej,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów,
 • brak audio deskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olgierd Koczorowski.
 • E-mail: o.koczorowski@pzg.szczecin.pl
 • Telefon: 605161467

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
 • Adres: Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, al. Niepodległości 22/8, 70-412 Szczecin
 • E-mail: biuro@pzg.szczecin.pl
 • Telefon: +48 91 423 26 75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poniżej zamieszczono wykaz budynków PZG OZ wraz z opisem ich dostępności architektonicznej oraz dodatkowymi informacjami.

 • Biuro Oddziału  i ośrodek w Szczecinie, al. Niepodległości 22/8 (V piętro) – dostępności;
 • Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem im. Marii Góralówny  w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 19/1 – xxx;
 • Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie, ul. Jana z Kolna 24b – xxx;
 • Klub w Stargardzie, ul. Szczecińska 17 – I piętro  – brak dostępności;
 • Koło Terenowe i klub w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 24 – brak dostępności;
 • Klub w Wałczu, ul. Okulickiego 32 – xxx.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Strona internetowa pracuje na platformie WordPress i posiada wtyczkę nazwie One Click Accessibility, która umożliwia włączyć lub kontrolować rozmiar czcionki, kontrast, podkreślenie linków, czytelne czcionki za pomocą paska narzędzi dostępności i można użyć za pomocą klawiatury.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po  serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie  są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz  formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content