PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

O projekcie

Projekt „JESTEŚMY WŚRÓD WAS!” jest realizowany w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, z siedzibą przy al. Niepodległości 22/8 w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie sprawności psychofizycznych, poznawczych i samodzielności osób z niepełnosprawnością słuchową/ sprzężoną w zakresie oddziaływań psychologicznych, fizjoterapeutycznych, logopedycznych, pedagogicznych, treningu słuchowego, działań z obszaru pedagogiki cyrku; rehabilitacja zmierzająca do najwyższego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie, budowanie jakości życia i integracji społecznej.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu systematycznych, kompleksowych działań rehabilitacyjnych na rzecz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych słuchowo (w tym również z dodatkowymi sprzężonymi niepełnosprawnościami) zamieszkujących teren woj. zachodniopomorskiego, które będą realizowane indywidualnie i grupowo. Prowadzona będzie rehabilitacja mająca na celu integrację, reintegrację osób z uszkodzonym słuchem w środowisko społeczne poprzez udzielanie pomocy w przystosowaniu się do wymagań, usuwanie barier, zapewnienie wsparcia specjalistów z różnych dziedzin, integrację – włączenie i zaakceptowanie osób z uszkodzonym słuchem (zwłaszcza tych, którzy posługują się językiem migowym jak i zniekształconą mową, mających problemy audytywno-werbalne w komunikacji z otoczeniem), jako równoprawnych członków społeczeństwa.

Beneficjentem projektu może być osoba niepełnosprawna, która – najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu – przedstawi:

 • w przypadku osób dorosłych: aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (tj. orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów);
 • w przypadku osób do 16 roku życia: orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby, które równocześnie uczestniczą w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie mogą korzystać ze wsparcia w ramach projektu „JESTEŚMY WŚRÓD WAS!” jeżeli realizacja wsparcia prowadzi, w każdym z tych projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

Kwalifikacja do uczestnictwa w projekcie odbywać się będzie na zasadzie rozmowy wstępnej z potencjalnymi beneficjentami. Dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie będzie wypełniony Kwestionariusz Osobowy Beneficjenta Ostatecznego Projektu i podpisanie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Projekt przewiduje tworzenie IPD dla każdej osoby niepełnosprawnej. IPD zależne będą od oczekiwań i predyspozycji danego beneficjenta (określenie planu działania dla danego beneficjenta poprzedzi rozmowa, która umożliwi określenie właściwego planu działań rehabilitacyjnych).

Wstępna kwalifikacja beneficjentów małoletnich polegać będzie na spotkaniu potencjalnego beneficjenta i jego opiekunów/rodziców ze specjalistami, którzy dokonają diagnozy wstępnej. W rozmowie ustalone zostaną indywidualne potrzeby, oczekiwania i możliwości poprawy sprawności.

Projekt realizowany jest przez 2 placówki Polskiego Związku Głuchych:

 • Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących z siedzibą przy al. Niepodległości 22/8 (V piętro) w Szczecinie,
 • Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Andersa 24 w Koszalinie.

W ramach projektu oferujemy:

OSOBOM DOROSŁYM:

 • rehabilitację społeczną realizowaną przez specjalistów-tłumaczy języka migowego;
 • rewalidację obejmującą trening słuchowy oraz ćwiczenia artykulacyjno-głosowe;
 • grupowy trening prawno-obywatelski;
 • indywidualne poradnictwo prawne;
 • grupowe zajęcia psychologiczne;
 • fizjoterapię;
 • zajęcia ruchowo-rytmiczne ‘Drums alive’

DZIECIOM I MŁODZIEŻY:

 • terapię psychologiczną;
 • terapię logopedyczną;
 • fizjoterapię;
 • terapię pedagogiczną.
 • zajęcia ruchowo-rytmiczne ‘Drums alive’.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie

Projekt pt. „JESTEŚMY WŚRÓD WAS!”, realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000143/16/D z dnia 30.04.2019 r.

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content