Informacja o projekcie

Informujemy, iż Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski otrzymał grant w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grant ten przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekujących i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

W ramach zadania, dla pracowników Polskiego Związku Głuchych zaangażowanych w realizację zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, zakupione zostaną maseczki jednorazowe, maseczki z filtrem, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, przyłbice oraz wyposażenie.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 16 września do 14 grudnia 2020 r.