PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie porad prawnych prowadzonym przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w 2018 roku.

 • Miejsce: budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Lucjana Rydla 39-40, pokój 4.
 • Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Świadczenie pomocy prawnej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z późn. zmianami). Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, tzw. „osobie uprawnionej”. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • osoby, które są w ciąży.

Każda z wyżej wymienionych osób jest zobowiązana udokumentować uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jaką pomoc prawną można uzyskać w punkcie?

Pomoc prawna udzielana w punkcie polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, które są w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć może nieodpłatna pomoc prawna?

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Istnieje możliwość wsparcia tłumacza języka migowego na czas świadczenia pomocy prawnej.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 423 26 75, SMS 607 307 334, faks: 91 422 82 86, email: sekretariat@pzg.szczecin.pl.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć pod adresem: http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadczonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zadanie pt. „Prowadzenie w punkcie nr 15 nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2018” jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Baner z logosami - PZG, UM Szczecin i Ministerstwo Sprawiedliwości

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content