O projekcie

Projekt „Mówiąc językiem znaków z uśmiechem 2017-2019”  jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

Cel projektu

Celem projektu jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych słuchowo zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, zmierzająca do najwyższego poziomu ich funkcjonowania w społeczeństwie, podnoszenie ich jakości życia i integracji społecznej. Rehabilitacja ta zmierza do przywrócenia samodzielności społecznej osobom, które jej pozbawione znajdują się poza nawiasem życia społecznego.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu systematycznych, kompleksowych działań rehabilitacyjnych na rzecz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych słuchowo (w tym również z dodatkowymi sprzężonymi niepełno sprawnościami) zamieszkujących teren woj. zachodniopomorskiego, które będą prowadzone indywidualnie i grupowo. Prowadzona będzie rehabilitacja mająca na celu integrację, reintegrację osób z uszkodzonym słuchem w środowisko społeczne poprzez udzielanie pomocy w przystosowaniu się do wymagań, usuwanie barier, zapewnienie wsparcia specjalistów z różnych dziedzin, integrację – włączenie i zaakceptowanie osób z uszkodzonym słuchem (zwłaszcza tych, którzy posługują się językiem migowym jak i zniekształconą mową, mających problemy audytywno-werbalne w komunikacji z otoczeniem), jako równoprawnych członków społeczeństwa.

Beneficjentem projektu może być osoba niepełnosprawna, która – najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu – przedstawi aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (tj. orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Osoby, które równocześnie uczestniczą w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie mogą korzystać ze wsparcia w ramach projektu „Mówiąc językiem znaków z uśmiechem 2017-2019” jeżeli realizacja wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

Kwalifikacja do uczestnictwa w projekcie odbywać się będzie na zasadzie rozmowy wstępnej z potencjalnymi beneficjentami. Dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie będzie Karta Beneficjenta Ostatecznego Projektu i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Projekt przewiduje tworzenie IPD dla każdej osoby niepełnosprawnej. IPD zależne będą od oczekiwań i predyspozycji danego beneficjenta (określenie planu działania dla danego beneficjenta poprzedzi rozmowa, która umożliwi określenie właściwego planu działań rehabilitacyjnych).

Wstępna kwalifikacja beneficjentów małoletnich polegać będzie na spotkaniu potencjalnego beneficjenta i jego opiekunów/rodziców z 3 specjalistami (psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą), którzy dokonają diagnozy wstępnej. W rozmowie ustalone zostaną indywidualne potrzeby, oczekiwania i możliwości poprawy sprawności.

W ramach projektu oferujemy:

OSOBOM DOROSŁYM:

  • rehabilitację społeczna realizowaną przez specjalistów-tłumaczy języka migowego;
  • rewalidację obejmującą trening słuchowy oraz ćwiczenia artykulacyjno-głosowe;
  • zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z zakresu posługiwania się językiem polskim wyrównujące niedobory  językowe;
  • grupowy trening prawno-obywatelski;
  • indywidualne poradnictwo prawne.

DZIECIOM I MŁODZIEŻY:

  • terapię psychologiczną;
  • terapię logopedyczną;
  • fizjoterapię;
  • terapię pedagogiczną;
  • zajęcia integracji sensorycznej.