Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w prowadzonym przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski punkcie nieodpłatnych porad prawnych

Miejsce:
budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Lucjana Rydla 39-40, pokój 4.
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (tzw. ‘osobie uprawnionej’), która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Każda osoba, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jaką pomoc prawną można uzyskać w punkcie?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć może nieodpłatna pomoc prawna?

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • sprawach z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uwaga! Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Aby skorzystać z porady prawnej, należy się zarejestrować na wizytę pod numerem tel. 91 424 50 00 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Istnieje także możliwość wsparcia tłumacza języka migowego na czas świadczenia pomocy prawnej. Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 423 26 75, SMS 607 307 334, faks: 91 422 82 86, email: sekretariat@pzg.szczecin.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadczonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zadanie pt. „Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nr 15 w 2019 roku” jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.