PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych od początku 2017 roku realizuje zadanie zlecone przez Gminę Miasto Szczecin, polegające na prowadzeniu na terenie Miasta Szczecin punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

[bs_well size=”md”]Lokal, w których prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna znajduje się w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pokój 56 C (wejście od ul. Felczaka). Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.[/bs_well]

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Świadczenie pomocy prawnej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z późn. zmianami). Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, tzw. „osobie uprawnionej”. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • osoby, które są w ciąży.

Każda z wyżej wymienionych osób jest zobowiązana udokumentować uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jaką pomoc prawną można uzyskać w punkcie?

Pomoc prawna udzielana w punkcie polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, które są w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć może nieodpłatna pomoc prawna?

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Istnieje możliwość wsparcia tłumacza języka migowego na czas świadczenia pomocy prawnej.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 423 26 75, SMS 607 307 334, faks: 91 422 82 86, email: sekretariat@pzg.szczecin.pl.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć pod adresem: http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadczonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zadanie pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2017 – Punkt Nr 1” jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Baner z logosami - PZG, UM Szczecin i Ministerstwo Sprawiedliwości

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content